Części zamienne do wózków widłowych

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym firmy TRAKOR Zuzanna Twardawa ul. Powstańców 4b, 44-153 Sośnicowice zwanym dalej "Sklepem internetowym".
 2. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.trakor.pl
 3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienie należy składać w języku polskim.
 5. Wszelkich płatności związanych z wykonaniem zamówienia są realizowane są w walucie polskiej.
 6. Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. zm.). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.trakor.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.
 9. Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.

II. WARUNKI ZAKUPU
 1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 4. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
 5. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
     a. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,
     b. we wskazanym czasie zamawiający nie dokona przelewu we wskazanej wysokości
 6. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną, dzwoniąc pod nr tel.: 32/ 238 76 38 jedynie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy w sposób wskazany w pkt. 4.
 7. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
 8. Sklep Internetowy związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Zamawiającego w chwili złożenia zamówienia.

III. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 28 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem Kuriera .
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający. Ceny patrz wysyłka i zwroty.
 4. W sklepie przy pierwszym zamówieniu jedyną formą płatności jest przelew. 
 5. Nie odebranie przesyłki przez zamawiającego skutkuje rozwiązaniem umowy.

IV. REKLAMACJE
 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancja producenta.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis wady reklamowanego towaru.
  Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia
  reklamacji. (dalsza część pozostaje bez zmian)
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis wady reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.
 4. Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
czesci zamienne do wozkow widlowych